பாகல் செடிகளுக்கு இயற்கை உரங்கள் / Netsurf Biofit

09/09/2019 விவசாயி திரு. வாசுதேவன் அவர்கள் மாங்காட்டுச்சேரி, தக்கோலம் 60 சென்ட் பாகல் தோட்டம் மண்ணின் நூண்ணுயிர் பெருக்கத்திற்கு நூண்ணுயிர் கலவை SHET காற்றில் உள்ள நைட்ரோஜனை கிரகிக்கும் பாக்டீரியா மண்ணில் உள்ள மணி சதையும் சாம்பல் சதையும் கரைத்து தரும் பாக்டீரியா 10/10/2019 விவசாயி திரு. வாசுதேவன் அவர்கள்

Continue Reading...

DiPel® Biological Insecticide Technical Training Part 1

Lepidoptera larvae, also called worms or caterpillars, feed voraciously on plant foliage and fruit, reducing plant health, yields and crop marketability. DiPel DF Biological Insecticide is the proven solution to control Lepidoptera Larvae. Lets take a quick look at the serious damage these pests can cause. Then we’ll talk about how to use DiPel DF. […]

Continue Reading...

How to Make a simple Organic Insecticide Spray (Aphids, Blackfly, Whitefly etc)

Hi there welcome to HuwsNursery and here is another video in the pests and disease series, and we have like most years a bit of a problem with aphids so I’m going to show you a really easy way just to make a spray – insecticide or something, that you spray onto your plants and […]

Continue Reading...

Organic Food vs. Conventional Food : Pesticides in Conventional vs. Organic Foods

Deciding whether or not you want to consume conventional foods versus organic foods or if you want to consume some organic and some conventional, it’s important to understand all the terms. Now to understand synthetic pesticides think about this. Have you ever walked out of your home and you see a huge wasp nest and […]

Continue Reading...

Medical Roundup: Pesticides, Sugary Drinks, Postpartum Depression Treatment

>>>WE ARE BACK NOW ON A>>>WE ARE BACK NOW ON A SATURDAY MORNING WITH OUR SATURDAY MORNING WITH OUR MEDICAL ROUNDUP COVERING MEDICAL ROUNDUP COVERING EVERYTHING FROM SUGARY DRINKS TO EVERYTHING FROM SUGARY DRINKS TO HUGE NEWS FOR WOMEN. HUGE NEWS FOR WOMEN.>>BUT LET’S BEGIN WITH THE>>BUT LET’S BEGIN WITH THE DIRTY DOZEN, THE FRUITS […]

Continue Reading...